Podmienky použitia

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Objednávky v elektronickom produktovom katalógu pre zmluvných obchodných partnerov nie sú určené konečnému spotrebiteľovi (občanovi).

Prevádzkovateľom domény www.abcplyn.sk/eshop (ďalej len „stránka“) je spoločnosť:
abcplyn.sk s. r. o.
Československej armády 2, 036 01 Martin
IČO:52939979
DIČ: 2121188025
IČ DPH:SK2121188025
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o, vložka číslo: 74148/L

Telefón: +421434224809
Mobil: +421905555028
E-mail: info@abcplyn.sk
e-katalog: www.abcplyn.sk

(ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá týmto vydáva podmienky a právne obmedzenia použitia stránky, jej obsahu a služieb (ďalej len "podmienky"). Používateľ stránky je počas jej používania povinný riadiť sa týmito podmienkami a právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza v čase pripojenia na stránku. Na obsah stránky, vrátane grafickej úpravy a usporiadania, sa vzťahuje ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Majiteľom autorských práv k obsahu stránky je prevádzkovateľ, ak nie je na stránke uvedené inak.


II. POUŽÍVANIE A UMIESTŇOVANIE OBSAHU
1. Všeobecné pravidlá používania
Prístup na stránku, registrácia a používanie služieb je bezplatné. Používateľ je oprávnený bez ďalšieho súhlasu prevádzkovateľa používať stránku výhradne na informatívne, nekomerčné alebo iné osobné účely (časť a/alebo celok). Prístup na stránku môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Prevzatie/rozmnožovanie a ďalší obsah zo stránky
Prevzatie/rozmnožovanie textu na stránke je dovolené bez ďalšieho súhlasu prevádzkovateľa, ak bude každá prevzatá rozmnoženina textu obsahovať označenie o tom, kto je autorom textu (copyright notice). Takéto rozmnožovanie textu však nesmie zasahovať do oprávnených záujmov autora. Prevzatie/rozmnožovanie grafických prvkov (časť a/alebo celok) podlieha vždy osobitnému súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ používateľom odporúča žiadať súhlas na každé použitie textu a grafických prvkov prostredníctvom e-mailu u prevádzkovateľa stránky.

3. Vkladanie obsahu na stránku
Vkladanie obsahu na stránku, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, týmito podmienkami a dobrými mravmi je zakázané. Umiestniť na stránku reklamný alebo propagačný obsah môže používateľ len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa, a to spravidla za úhradu.

4. Právo na odstránenie obsahu a zmenu stránky
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odstrániť zo stránky akýkoľvek obsah, najmä protiprávny, hanlivý, urážlivý a vulgárny. Ďalej odstráni aj na podnet oprávnenej osoby taký obsah, ktorý zasahuje do jej práv alebo právom chránených záujmov. Zasahovať akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu alebo technickej podstaty stránky je zakázané. Právo kedykoľvek rozhodovať o zmene alebo odstránení akejkoľvek súčasti stránky a trvalom alebo dočasnom pozastavení prevádzky stránky má výhradne prevádzkovateľ.

III. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH
1. Obsah používateľov
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah umiestnený na stránku používateľom, ak nevie o protiprávnosti takého obsahu alebo o protiprávnom konaní používateľa a na odstránenie protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu. Prevádzkovateľ nie je povinný sledovať obsah vkladaný na stránku používateľmi.

2. Správnosť a úplnosť obsahu
Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií umiestnených na stránke a tým neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním stránky, vrátane straty akýchkoľvek dát alebo ušlého zisku.

3. Obsah tretích osôb (linking)
Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom hypertextových odkazov zo stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah reklamy alebo propagácie tretej osoby umiestnenej na stránke.

IV. POSKYTOVANIE ODKAZU NA STRÁNKU
Poskytovať hypertextový odkaz (linking, deeplinking) na stránku na iných internetových stránkach je povolené každému, za podmienky, že umiestnením takého odkazu neporušuje vkladateľ oprávnené záujmy prevádzkovateľa stránky. Prevádzkovateľ nesúhlasí s vkladaním hypertextových odkazov na stránku najmä na stránkach s pornografickým, neznášanlivostným alebo protiprávnym obsahom. Prevádzkovateľ preferuje poskytovanie hypertextového odkazu na „homepage“ stránky v tvare www.abcplyn.sk/eshop.

V. OCHRANA OSOBNÝCH DÁT
Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich objednávkach.

Používaním tohoto elektronického produktového katalógu pre zmluvných obchodných partnerov súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich objednávkach. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom elektronickom produktovom katalógu pre zmluvných obchodných partnerov e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš elektronický produktový katalóg pre zmluvných obchodných partnerov si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Sprístupnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránke, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom alebo inou treťou osobou, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Tieto podmienky je oprávnený meniť alebo doplniť iba prevádzkovateľ. Podmienky použitia stránky sú platné a účinné od ich zverejnenia.

Vrch

eCommerce by CubeCart